Powa┼╝ne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Narzŕdzia Komentarze I kontra! ;-)

I kontra! ;-)

Poni┐szy artyku│ mo┐na uznaŠ za kontrŕ do poprzedniego mojego wpisu zatytu│owanego "Komu sprzyja obecny system?":

http://www.zerohedge.com/news/2017-01-21/inequality-doesnt-create-poverty

Jak widaŠ zamieszczone we wczeÂniejszym wpisie stwierdzenie "prawie ka┐da odpowied╝ spotka siŕ z ┐yw▒ polemik▒" by│o prorocze ;-) Powy┐szy, polemiczny tekst, pojawi│ siŕ na zerohedge.com kilka minut po zredagowaniu poprzedniej notki. Autor linkowanego powy┐ej tekstu jest dla odmiany zwolennikiem i obro˝c▒ neoliberalizmu. Na poparcie swoich argumentˇw tak┐e prezentuje wiele wykresˇw. Ka┐dy mo┐e wiŕc oceniŠ samodzielnie argumentacjŕ, spojrzeŠ obiektywnie na swoj▒ sytuacjŕ i zdecydowaŠ kto ma racjŕ... A przynajmniej sprˇbowaŠ.

MZ

Podziel siŕ informacj▒:

FacebookTwitterLinkedin