PowaĹĽne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Ostrzeżenie o ryzyku

Ostrzeżenie o wysokim ryzyku inwestycyjnym

Inwestycje na rynku Forex oraz transakcje kontraktami na różnice (CFDs) z wykorzystaniem dĽwigni finansowej nios± ze sob± wysoki poziom ryzyka i mog± nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dĽwigni może działać zarówno na korzy¶ć, jak i na niekorzy¶ć inwestora. Istnieje możliwo¶ć poniesienia straty czę¶ci lub cało¶ci zdeponowanych ¶rodków i dlatego należy spekulować wył±cznie kapitałem, na utratę którego inwestor może sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, sytuację finansow±, do¶wiadczenie, wiedzę oraz akceptowany poziom ryzyka. Należy również być ¶wiadomym wszystkich zagrożeń zwi±zanych z inwestowaniem przy wykorzystaniu dużej dĽwigni finansowej. W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci należy zasięgn±ć porady niezależnego doradcy finansowego