Poważne inwestycje na rynku forex tylko w modelu No Dealing Desk
Start Zalety rachunku Funkcjonalna platforma

Funkcjonalna platforma

Trading Station to bardzo wszechstronna, a jednocześnie czytelna i prosta w obsłudze forexowa platforma transakcyjna. Jest rozwijana od wielu lat przez FXCM, jednego ze światowych liderów detalicznego rynku Forex. Jej zalety są doceniane zarówno przez początkujących jak i zaawansowanych inwestorów foreksowych. Potwierdzeniem tego są wyróżnienia dla najlepszej internetowej platformy dla klientów detalicznych przyznane Trading Station w latach 2009-2010 przez FX Week.

FX Week Award

Warto zwrócić uwagę na kilka grup cech decydujących o wysokiej funkcjonalności forexowej platformy Trading Station. Pierwsza kategoria to zalety związane ze skutecznością i łatwością zawierania transakcji na rynku forex obejmujące m.in.:

Druga kategoria to wygoda:

 • wszystkie istotne informacje wyświetlane na jednym ekranie,
 • możliwość personalizacji wyglądu platformy,
 • raporty on-line 24h/dobę, na żądanie użytkownika,
 • polska wersja językowa - platformy transakcyjne FXCM standardowo występują w wersji angielskojęzycznej, ale istnieje możliwość pobrania dodatkowych języków, w tym używania języka polskiego (dotyczy to platformy wolnostojącej oraz webowej).

Kolejna to pomoc w identyfikacji kluczowych momentów wejścia i wyjścia z rynku forex:

 • aktualne informacje z rynku walutowego i innych segmentów rynku finansowego,
 • zaawansowany moduł z wykresami – aplikacja Marketscope,
 • szeroki zestaw wskaźników technicznych i analiz, możliwych do umieszczenia na jednym wykresie,
 • równoczesne wyświetlanie wielu okien wykresów,
 • możliwość budowy, testowania i optymalizacji własnych forexowych strategii inwestycyjnych lub korzystanie ze strategii predefiniowanych.

Ostatnia grupa obejmuje funkcje pozwalające efektywnie zarządzać ryzykiem i maksymalizować zyski:

 • bieżący podgląd na aktualny poziom zysków/strat, środków zablokowanych w depozycie, dostępnej gotówki oraz poziomu kapitału na posiadanym rachunku forex,
 • zlecenia Stop loss  i Limit,
 • trailing Stopy (działające również po wylogowaniu użytkownika z platformy! - nie jest potrzebny VPS),
 • zlecenia OCO (One Cancels the Other).

Wygląd platformy

Poniżej opisujemy dwie z wcześniej wymienionych funkcjonalności, stanowiące ważne zalety FXCM Trading Station.

Zlecenia OCO

 

Zlecenia OCO (skrót ang. One Cancels the Other, tj. „jedno anuluje drugie/pozostałe”) są szczególnym rodzajem zleceń otwarcia pozycji forexowych. Jest to grupa co najmniej dwóch zleceń otwarcia, w której realizacja jednego z nich powoduje automatyczne odwołanie wszystkich pozostałych z grupy.

W poniższym przykładzie dwa zlecenia kupna na dwa różne instrumenty (AUD/USD i GBP/USD), o wielkości 1 tys. każde, oznaczone są jako zlecenia OCO. To oznacza, że jeżeli którekolwiek z tych zleceń zostanie zrealizowane, drugie będzie anulowane.

Dwa zlecenia jako OCO

FXCM Trading Station umożliwia składanie prostych i złożonych zleceń OCO.

Zlecenia OCO proste

Zlecenia OCO proste są to zawsze dwa zlecenia otwarcia, o tej samej wielkości, na jeden walor, przy czym realizacja jednego z nich powoduje automatyczną anulację drugiego zlecenia z pary.

W przypadku zlecenia OCO prostego należy wybrać walor oraz wielkość zlecenia, a następnie określić stronę (kupno lub sprzedaż) oraz limit każdego z dwóch zleceń tworzących proste zlecenie OCO. Realizacja jednego z nich powoduje automatyczne odwołanie drugiego. W zależności od zdefiniowania ceny kupna i sprzedaży forexowa aplikacja FXCM Trading Station zidentyfikuje automatycznie rodzaj zlecenia. Jeżeli kurs kupna jest wyższy niż cena na tynku forex, będzie to zlecenie z limitem aktywacji, a jeżeli kurs kupna jest niższy niż cena na rynku forex, będzie to zlecenie z limitem. W przypadku zlecenia sprzedaży sytuacja jest analogiczna: limit zlecenia poniżej rynku oznacza zlecenie z aktywacją, limit sprzedaży powyżej kursu rynkowego oznacza zlecenie z limitem ceny.

Zlecenia OCO proste są bardzo dobrym narzędziem w warunkach poruszania się ceny waloru na rynku forex wewnątrz ukształtowanego kanału cenowego, ograniczonego linią wsparcia z dołu i linią oporu z góry.

W normalnych warunkach, kiedy na rynku forex nie występują zawirowania a publikowane dane są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, cena waloru powinna nadal poruszać się wewnątrz wyznaczonego kanału. Często jednak nie ma pewności, w którym kierunku w najbliższym czasie podąży cena waloru: czy w kierunku linii wsparcia, czy w kierunku linii oporu.

W takim wypadku przydatne może być zlecenie na „odbicie”, czyli zlecenie OCO złożone z dwóch zleceń otwarcia: kupna powyżej linii wsparcia i sprzedaży poniżej linii oporu. Realizacja jednego z nich powoduje automatyczne odwołanie drugiego.

Inny przypadek występuje np. w okresie publikacji ważnych danych makroekonomicznych, kiedy ogłoszone dane w znacznym stopniu różnią się od oczekiwań inwestorów. Cena może wówczas gwałtownie wyłamać się z ukształtowanego kanału cenowego, jednak nie ma pewności co do tego, w którym kierunku podąży. Zależy to od kierunku odchylenia rzeczywistych danych od oczekiwań inwestorów.

Zlecenie OCO proste

W takich przypadkach przydatne staje się zlecenie na „wybicie”, czyli zlecenie OCO złożone z dwóch zleceń otwarcia: kupna powyżej linii oporu i sprzedaży poniżej linii wsparcia. Realizacja jednego z nich powoduje automatyczne odwołanie drugiego.

Przykład

Jeżeli na rynku forex kurs EUR/USD kształtuje się na poziomie 1.49500, w celu wykorzystania strategii na “wybicie” z aktywacją w odległości 50 pipsów od ceny rynkowej, należy kliknąć na opcję „Zlecenie OCO proste” i ustawić zlecenie kupna po kursie 1,50000 (50 pipsów powyżej ceny rynkowej). Jeżeli będzie zaznaczona opcja „Synchronizuj kursy”, kurs zlecenia sprzedaży automatycznie ustawi się na wartość 1,49000 (50 pipsów poniżej ceny rynkowej). Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wystawione 2 zlecenia otwarcia zgrupowane jako OCO.

Zlecenia OCO złożone

Złożone zlecenia OCO pozwalają grupować dowolną ilość zleceń otwarcia pozycji, niezależnie od waloru, wielkości tychże zleceń czy ich kierunku (kupno/sprzedaż). Analogicznie jak przy prostych zleceniach OCO, realizacja jednego ze zleceń otwarcia pozycji zgrupowanych w złożonym zleceniu OCO powoduje automatyczne odwołanie wszystkich pozostałych zleceń z tego zlecenia OCO.

Pierwszym krokiem prowadzącym do przygotowania złożonego zlecenia OCO musi być utworzenie co najmniej dwóch odrębnych zleceń otwarcia pozycji. Utworzone zlecenia pojawią się w tabeli „Zlecenia”.

Następnie należy zgrupować te zlecenia  forexowe jako OCO złożone.

Zlecenia OCO złożone

Do oczekującego zlecenie złożonego One-Cancels-Other można dodawać kolejne zlecenia otwarcia. Po realizacji jednego ze zleceń powiązanych jako OCO, pozostałe zlecenia otwarcia zostają anulowane.

 

 

Funkcjonalne zlecenia Stop Ruchomy (trailing stop)

Zlecenia typu Stop i Stop Ruchomy to bardzo wygodne narzędzie dla zarządzania ryzykiem na rachunku forexowym, poprzez ochronę przed nadmiernym stratą kapitału.

 


Bardzo istotną przewagą platformy FXCM Trading Station nad innymi platformami dostępnymi na rynku Forex (np. Meta Traderem 4) jest funkcjonalność Stopów Ruchomych (ang. trailing stops), które nie tylko dają się, dużo łatwiej i mocniej niż u konkurencji, sparametryzować, ale również działają po wylogowaniu użytkownika z platformy!


 

Zlecenie Stop automatycznie zamyka całą pozycję po cenie rynkowej, kiedy sprecyzowany kurs zostanie osiągnięty przez rynek forex. Zlecenie Stop może być ustawione tylko po kursie mniej korzystnym niż aktualny rynkowy.

Kiedy zlecenie Stop zostało już wystawione, w kolumnie Stop w „Otwartych Pozycjach” będzie widać ustawiony kurs realizacji tego zlecenia (jak poniżej - jeżeli kurs rynkowy podświetlonego waloru osiągnie wartość 1,01170, wtedy cała pozycja zostanie automatycznie zamknięta ze stratą).

Zlecenie Stop Loss

Stop Ruchomy (trailing stop)

Funkcja ruchomego stopu pozwala ustawić zlecenie Stop, którego kurs automatycznie będzie przesuwał się zgodnie ze zmianą ceny rynkowej, jeżeli rynek forex podąża w korzystnym do zajętej pozycji kierunku. Ruchomy Stop pozwala na zamknięcie pozycji ze zwiększonym zyskiem (lub zmniejszoną stratą). Należy jednak pamiętać, że ta funkcja nie chroni całkowicie przed ewentualnością straty.

Stop Ruchomy jest specyficznym rodzajem zlecenia Stop, a więc aby była możliwość aktywacji funkcji Stop Ruchomy, należy najpierw wystawić zlecenie Stop, które będzie kursem początkowym, od którego będzie się zaczynać działanie stopu ruchomego.

Stop Ruchomy (trailing stop)

Aby zlecenie Stop stało się Stopem Ruchomym, parametr „Ruchomy” musi być ustawiony na pozycję „Dynamiczny” lub „Stały”.

W przypadku opcji „Dynamiczny”, kurs Stopu będzie przesuwać się w kierunku zgodnym z zajętą pozycją, nawet przy najmniejszej korzystnej zmianie kursu na rynku forex (o 0,1 pipsa).

W przypadku opcji „Stały”, kurs Stopu będzie przesuwał się skokowo po korzystnej zmianie ceny o definiowaną przez użytkownika ilość pipsów (co najmniej 10 pipsów).

 

Po aktywacji Stopu Ruchomego, po każdej korzystnej zmianie kursu na rynku forex, kurs zlecenia Stop przesunie się w tym samym kierunku. Zatem, kiedy w przypadku pozycji długiej, Stop będzie przesuwał się w górę (jeżeli cena rynkowa wzrasta), a w przypadku pozycji krótkiej, stop będzie przesuwał się w dół (jeżeli cena rynkowa maleje).

 

Przykład: Długa pozycja (Kupno) na parze walutowej EUR/USD została otwarta po kursie 1,3950 i ustawiono dla niej zlecenie stop 100 pipsów poniżej otwarcia czyli 1,3850, a następnie  aktywowano “Stop ruchomy”.

Kurs EUR/USD na rynku forex wzrósł o 110 pipsów do 1,4060, co spowodowało przesunięcie stopu o taką samą wielkość do kursu 1,3960. Stop będzie kontynuował przesuwanie, jeżeli kurs rynkowy EUR/USD nadal będzie wzrastał. Jeżeli kurs zacznie spadać, stop pozostanie na wielkości 1,3960. Jeżeli kurs rynkowy spadnie do 1,3960 pozycja zostanie automatycznie zamknięta z zyskiem w wysokości 10 pipsów.

Chociaż funkcjonalne zlecenia Ruchomy stop nie chronią całkowicie przed ewentualnością strat, to jednak jest to dobre narzędzie do ochrony wypracowanych zysków, pozwalające na zamknięcie pozycji ze zwiększonym zyskiem lub zmniejszoną stratą.

 

 


Uwaga:

Więcej informacji o funkcjach platformy forexowej Trading Station można znaleźć w skróconej instrukcji oraz polskim podręczniku, który przesyłamy na życzenie osobom zakładającym konta demo i rachunki rzeczywiste.


 

Podziel się informacją:

FacebookTwitterLinkedin

naskroty

KOMENTARZE

I kontra! ;-)

Poniższy artykuł można uznać za kontrę do poprzedniego mojego wpisu zatytułowanego "Komu sprzyja obecny system?":

 
Komu sprzyja obecny system?

Komu sprzyja obecny system? Jak przyjrzeć się kilku wykresom z poniższego artykułu, to odpowiedź nie jest optymistyczna:

 
Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej? I trend się nigdy nie zmieni? Inwestorzy na wielu rynkach chyba tak sądzą, bo jak inaczej wytłumaczyć ich rekordowo wielkie spekulacyjne pozycje? Kilka interesujących statystyk można zobaczyć tu: